ALGEMENE VOORWAARDEN POLYDAUN BV

Gevestigd aan de Edisonstraat 98, 7006 RE te Doetinchem, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09023040

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Polydaun BV (verder te noemen: “leverancier”), van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met leverancier gesloten overeenkomst in te stemmen.

7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen koper en leverancier gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.


Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen van leverancier worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier haar aanbieding baseert.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van leverancier binden leverancier niet.

6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van leverancier zijn gebaseerd op magazijnprijzen of, indien niet uit voorraad wordt verkocht, op fabrieksprijzen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transportkosten, douanekosten, invoerrechten en verzekeringspremies, tenzij anders aangegeven.

7. Indien na de datum van aanbieding de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen en sociale lasten, de belastingen, de vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen, zaken of onderdelen als gevolg van waardevermindering van de euro en/of andere valuta, of indien door wijziging van één of meer van de genoemde factoren de marges van leverancier een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is leverancier gerechtigd haar prijzen in verband met een en ander op billijke wijze aan te passen, zulks totdat de levering heeft plaatsgevonden.

8. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op een normale, ongehinderde transportmogelijkheid. Extra kosten, welke door onvolledige lading of blokkering van transportwegen, levering via een andere haven, verzending per spoor in plaats van per schip of omgekeerd, levering op specifieke tijden, extra benodigde losmiddelen (zoals bijvoorbeeld kooiaap) of andere onvoorziene oorzaken ontstaan, komen ten laste van koper.

9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 3. Specificatie en afroep

1. De inzending van een specificatie dient te geschieden binnen de overeengekomen tijd. Tenzij anders is overeengekomen, moet de specificatie op afroep binnen 8 dagen na de orderbevestiging van leverancier plaatsvinden. Overschrijding door koper van overeengekomen specificatie- of afroeptermijn(en) geeft leverancier het recht het niet tijdig gespecificeerde of afgeroepen deel van de bestelling te annuleren. Indien de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper wordt overschreden, is leverancier, indien leverancier dit meerdere wenst leveren, bevoegd dat meerdere tegen de overeengekomen prijs of tegen dagprijs te leveren. Onderschrijding van de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper is niet toegestaan.

2. Voorschriften bij de specificatie en de afroep gegeven, die op welke wijze dan ook afwijken van de overeengekomen voorwaarden, behoeven door leverancier niet te worden opgevolgd. Na ontvangst van de specificatie heeft leverancier het recht tot onmiddellijke levering, voor zover niet anders is overeengekomen. Wanneer de hoeveelheid niet nauwkeurig is vastgesteld, heeft leverancier het recht om binnen de grenzen van de overeengekomen hoeveelheden de werkelijk te leveren hoeveelheid te bepalen. Bij bepalingen aangaande hoeveelheden als "circa", "ongeveer", enz., worden de grenzen beschouwd als te vallen binnen hetgeen daarover in de prijslijst is bepaald dan wel in de praktijk daarvoor gangbaar is.


Artikel 4. Gewicht, afmetingen, aantal

1. Voor wat betreft leveringen uit voorraad gelden de gewichten, afmetingen en aantallen, zoals deze door leverancier bij het verlaten van haar magazijn zijn geconstateerd. Voor wat betreft leveringen van door koper vastgestelde specificatie is een afwijking van 10% mogelijk. Het daaromtrent op de facturen van leverancier vermelde, levert ter zake dwingend bewijs op.

2. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.

3. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in het vorige lid van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst aan leverancier te berichten.

4. Metrages, aantallen en levertijden welke worden vermeld op de orderbevestiging zijn vrijblijvend en kunnen afwijken van wat en wanneer uiteindelijk geleverd wordt. Afwijkingen van hetgeen op de orderbevestiging is vermeld, vormen geen basis voor reclamaties.

5. Op alle leveringen zijn de voor de betreffende bestelling aangeduide standaardnormen en voorschriften van toepassing.


Artikel 5. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Doetinchem (EX Works–Incoterms).

2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door koper opgegeven afleveringsadres, dient koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.

3. De keuze van het transportmiddel is aan leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.

4. Indien koper specifieke eisen met betrekking tot door leverancier te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van koper. Verpakkingsmaterialen worden door leverancier niet teruggenomen. Indien koper wenst dat leverancier gebruik maakt van (leen)emballage, komen de kosten van terugzending in dit geval voor rekening van koper.

5. Zaken die klaar zijn voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Verzendingsinstructies eventueel met beschikbaarstelling van wagen-, wagon- en/of scheepsruimte dienen tijdig te worden verschaft.

6. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt leverancier zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van koper op te (doen) slaan en komen alle schade en extra kosten die daaruit voor leverancier voortvloeien voor rekening van de Koper.


Artikel 6. Risico-overgang

1. Indien het in- of uitladen door leverancier of een door haar ingeschakelde derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat de zaken zijn ingeladen c.q. uitgeladen.

2. Indien het in- of uitladen door koper of een door koper aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat met het inladen c.q. uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.


Artikel 7. Leveringstermijnen

1. Indien leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabriek nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de koopovereenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door leverancier zijn ontvangen.

3. Indien en voor zover naar het oordeel van leverancier een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.

5. Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.


Artikel 8. Facturatie en betaling

1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de overeenkomst een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.

2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van koper. In dat geval is koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5. Indien koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de jegens koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper te twijfelen.

6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op leverancier heeft, dan ziet koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van leverancier tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Leverancier verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.

3. Indien koper (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt koper die zaak slechts voor leverancier en houdt koper de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4. Het is aan koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal koper leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens koper mocht hebben.

6. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te (doen) houden.

7. Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra leverancier zulks wenst, door koper aan leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen koper.

8. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.


Artikel 10. Opschorting en ontbinding

1. Indien koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is leverancier, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b. koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van koper wordt geliquideerd;

d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van koper wordt overgenomen;

e. koper zijn huidige onderneming staakt;

f. buiten toedoen van leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van koper beslag wordt gelegd, dan wel indien koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens leverancier nog niet is uitgevoerd.

4. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding aan koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen leverancier reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door koper aan leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5. Indien koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn. Hiertoe is leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.


Artikel 11. Kwaliteit

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en van goede kwaliteit zijn. Natuurlijke kenmerken vormen geen basis voor reclamaties.

2. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt door leverancier handelskwaliteit geleverd. Voor handelskwaliteit garandeert leverancier geen kwaliteitscijfers. Indien zaken van speciale kwaliteit zijn besteld, worden deze geleverd conform de daarvoor geldende normen en voorschriften.

3. Technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven koper geen recht op reclamatie, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.


Artikel 12. Onderzoek en reclamaties

1. Koper is gerechtigd, indien hij leverancier daartoe schriftelijk verzoekt, zaken, door leverancier uit voorraad te leveren, voor verzending te bezichtigen. Alle daaraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer koper, nadat hem is medegedeeld dat bezichtiging of keuring kan plaatsvinden, daartoe niet binnen 8 dagen is overgegaan, wordt hij geacht de zaken te hebben aanvaard.

2. Koper dient, indien nodig door middel van proefverwerking, vóór verzending vast te stellen of de geleverde zaken deugdelijk en voor het beoogde verwerkingsdoel geschikt zijn. Laat koper dit onderzoek na, dan vervalt voor leverancier elke aansprakelijkheid ter zake.

3. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij leverancier worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.

4. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan leverancier te berichten.

5. Indien een klacht door leverancier wordt erkend, heeft leverancier het recht naar haar eigen keuze of de onbewerkte, gereclameerde zaken terug te nemen en daarvoor vervangende zaken ter beschikking te stellen of de gereclameerde zaken te doen nabehandelen dan wel een creditnota te verstrekken. Indien her- of nalevering plaatsvindt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn. Door de voldoening door leverancier aan een van deze herstelverplichtingen zal leverancier jegens koper geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

6. Indien een klacht gegrond blijkt, komen de kosten van retourneren voor rekening van leverancier. Indien koper zaken retourneert op grond van oorzaak/reden die niet aan leverancier kan worden toegerekend (bijvoorbeeld indien koper de koop wenst te annuleren, te veel of verkeerd heeft besteld) komen de kosten voor retourzending voor rekening van koper. Retourzendingen geschieden voor risico van koper. Zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van leverancier.

7. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de geleverde zaken niet reeds zijn bewerkt of verwerkt, dat wil zeggen dat de zaken niet mogen zijn aangesneden of afgetekend en dat deze in goede staat verkeren. Indien zaken door koper zijn be- of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen -niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Deze bepaling is niet van toepassing op reclamaties op grond van verborgen gebreken.

8. Koper heeft geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een manco het gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste be- of verwerking van de geleverde zaken, niet door leverancier toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken, of wanneer het manco een gevolg is van niet normaal gebruik van de zaken of van een brand of van een andere van buiten komende oorzaak.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier kunnen worden toegerekend.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.


Artikel 14. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende zaken waarop de schade ziet.


Artikel 15. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of de betrokken fabrikant of leverancier worden daaronder mede begrepen.

3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 16. Vrijwaring

Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.


Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van leverancier.


Artikel 18. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Daar waar in deze algemene voorwaarden gebruik wordt gemaakt van Incoterms, worden daarmee telkens de laatste versie van de Incoterms bedoeld zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.